14 במרץ 2012

חידוש בהצגת אזכורי פסיקה ב- Google Scholar

בידכם פסק-דין אמריקאי ואתם מעוניינים לבחון אזכורים שלו בפסקי דין אחרים -
מצאו את פסק הדין ב- Google Scholar והקישו על Cited by.

רשימת פסקי הדין שתתקבל תמויין עפ"י היקף הדיון בפסק הדין שחיפשתם.
החלטות שדנו בהרחבה בפסק הדין המאוזכר יופיעו לפני פסקי דין שדנו בו במידה בינונית או בקצרה.

בצד פסקי הדין ברשימה יופיע סימול ויזואלי שמעיד על היקף הדיון בפסק הדין המאוזכר:


פס"ד שיש בו אזכור ללא דיון יופיע ברשימה ללא סימון.